მოვალეთა რეესტრის გავრცობილი რეპორტი

მოვალეთა რეესტრის ინფორმაცია – ეს არის გავრცობილი ინფორმაცია მოვალეთა რეესტრში მოხვედრილ პირთა შესახებ გადასახდელად დაკისრებული თანხის, აღმასრულებლის კოორდინატების, ასევე ამ რეესტრში მოხვედრის თარიღისა და მიზეზის შესახებ.

Creditinfo Georgia - 2 Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural