კრედიტ სქორინგი

კრედიტინფო საქართველომ დაიწყო საქართველოს ბაზარზე საკრედიტო ბიუროს პირველი სქორინგ სისტემის – “კრედიტინფო პრედიქტორის” დანერგვა. სქორი შემუშავებულია “კრედიტინფო დისიჟენის” რისკის მართვის ექსპერტების მიერ. “კრედიტინფო პრედიქტორის” მეშვეობით, კომპლექსური საკრედიტო რეპორტების ანალიზის საფუძველზე, ხდება სუბიექტის კრედიტუნარიანობის მაღალი ალბათობით განსაზღვრა, რაც უზრუნველყოფს საქართველოში კრედიტის გამცემთა ეფექტურობისა და პროდუქტიულობის ამაღლებას.

ასევე, თქვენ შეგიძლიათ იხილოთ სქორინგის განმარტებითი კოდები, ანუ თუ რა მახასიათებლებს ეყრდნობა ამა თუ იმ კლიენტის ქულობრივი შეფასება (სქორი), რისკის ხარისხი, ვალდებულების შეუსრულებლობის ალბათობა.

ეს მახასიათებლებია: – ძიების განმახორციელებელი კლიენტების რაოდენობა ბოლო 9 თვის განმავლობაში; – დარიცხული ჯარიმები, – ძიებები რამდენიმე კლიენტს შორის, – ღია სესხების და საკრედიტო ბარათების რაოდენობა და სხვა.

Creditinfo Georgia - 2 Tarkhnishvili str. 0179, Tbilisi, Georgia
(+995 32) 262 35 55 info@creditinfo.ge
Developed by Obscural